Obchodní podmínky

na webu Online dražby - dražíme auta, nemovitosti, akční zboží

Všeobecné obchodní podmínky

(pro používání portálu www.online-drazby.cz při účasti v elektronických dražbách)

Obecná ustanovení

Předmět úpravy:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují pravidla užívání internetového portálu www.online-drazby.cz  a účast jednotlivých Účastníků na online dražbách (dále jen dražby) nemovitostí či věcí movitých, příp. jiných penězi ocenitelných hodnot (např. pohledávek). Pro výkon dražby se vztahuje úprava veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění. Cílem dražby je výběr nejvýhodnější nabídky na uzavření kupní smlouvy nebo jiné smlouvy o převodu vlastnického nebo jiného práva (např. smlouva o postoupení pohledávky) – tzv. realizační smlouvy, kdy jediným kritériem výběru je výše nabízené ceny, při splnění dalších podmínek stanovených vyhlašovatelem aukce.

Aukcí na portálu www.online-drazby.cz se může zúčastnit fyzická osoba, která je zletilá
a způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, přičemž současně splňuje podmínky pro nabývání předmětu aukce plynoucí z obecně závazných předpisů.

Podmínkou účasti v dražbě je registrace Účastníka dle instrukcí uvedených v pokynech organizátora a zřízení uživatelského účtu. Každý Účastník může mít zřízen pouze jeden účet.

Výklad některých pojmů:

Internetový portál  

www.online-drazby.cz je internetová aplikace, prostřednictvím níž zde vyhlašovatelé prostřednictvím organizátora aukce provádějí aukce a Účastníkům, kteří jsou registrováni v souladu s těmito podmínkami, umožňuje těchto dražeb se zúčastnit a dražit předměty aukce. Na internetovém portálu jsou dále zveřejněny zejména informace o způsobu jeho fungování, postupu při registraci, registrační formuláře, Všeobecné obchodní podmínky, jakož i informace o vyhlášených či připravovaných aukcích, informace o průběhu jednotlivých dražeb a v případě skončení o výši nejvyššího podání, jakož i další údaje.

Provozovatel internetového portálu

www.online-drazby.cz, který je zároveň organizátorem dražby, zajišťuje chod systému dražeb, je obchodní společnost Libor Suchý, IČ 12961868 registrován v v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem Hradec Králové pod spisovou značkou A 18405.

Předmětem dražby 

se rozumí nemovité či věci movité, příp. jiné penězi ocenitelné hodnoty (např. pohledávky).

Vyhlašovatelem

je majitel předmětu dražby, případně jiná osoba oprávněná nakládat
s předmětem dražby dle zvláštního zákona (např. insolvenční správce). Podmínkou prodeje přes dražbu je uzavření Smlouvy mezi Vyhlašovatelem a Organizátorem. Vyhlašovatel je oprávněn dát kdykoliv pokyn k upuštění od dražby za podmínek, uvedených ve smlouvě. V takovém případě je Účastníkům jimi zaplacená dražební jistota vrácena organizátorem.

Účastníkem dražby

je osoba, která splňuje podmínky stanovené vyhlašovatelem dražby po úhradě dražební jistoty a  zaregistruje se na portálu www.online-drazby.cz

Dražební jistota

je částkou, která je určena pro konkrétní dražbu dle dražební vyhlášky, jejíž úhrada je podmínkou připuštění k účasti v dražbě. Tato částka je zároveň zálohou na doplacení ceny dosažené vydražením předmětu dražby a slouží zároveň jako záloha na smluvní pokutu za porušení povinnosti doplatit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené e-vyhláškou nebo neuzavření realizační smlouvy mezi vyhlašovatelem a vítězem dražby ve stanoveném termínu.

Vyhláška

specifikuje popis předmětu dražby, označení vyhlašovatele, organizátora, stanovení dražební jistoty, výše nejnižšího podání, výši příhozu (podání), datum a čas zahájení a ukončení dražby, lhůtu k doplacení ceny dosažené v dražbě, lhůtu k uzavření tzv. realizační smlouvy, lhůtu k předání předmětu dražby, popř. další informace stanovené vyhlašovatelem aukce.

 Příhoz (podání) 

Je právním úkonem účastníka dražby v rámci probíhající dražby, kterým účastník dražby činí příhoz nejméně ve výši stanovené organizátorem v dražební vyhlášce. O aktuální výši podání v průběhu dražby jsou účastníci dražby průběžně informováni prostřednictvím dražebního portálu.

 Vítěz dražby

Je Účastník, který v dražbě v době určené organizátorem dražby učinil nejvyšší podání.

 

Registrace účastníka

Zájemce o účast na dražbě se registruje na portálu www.online-drazby.cz , a to tak, že vyplní Registraci Účastníka včetně všech příloh (formulář prokázání totožnosti FO nebo PO, případně FO s IČ registrovanou v Živnostenském rejstříku a další povinná prohlášení) Organizátor dražby provede schválení zájemce a zajistí mu možnost přístupu do autorizované části portálu na základě přístupových údajů (Přihlašovací jméno a Heslo) uvedených zájemcem při registraci. Pokud jsou přístupové údaje zájemce nefunkční i po dvou dnech, má se za to, že byl organizátorem z jistého důvodu zájemci přístup do autorizované části portálu odepřen. Zájemce se zavazuje, že byl seznámen s přístupovým heslem  určeným  organizátorem dražby výlučně a jedině pro jeho osobu s tím, že zároveň se zavazuje přístupové heslo určené mu organizátorem dražby neposkytovat třetím osobám a chránit jej před jakýmkoli zpřístupněním či zneužitím třetích osob. Účastník dražby bere na vědomí, že v případě, že zpřístupní přístupové heslo třetím osobám, a to byť i z nedbalosti, nemůže se z tohoto důvodu domáhat neplatnosti dražby vůči organizátoru a provozovateli dražby.

Pro povolení účasti v konkrétní dražbě je Účastník dražby, který má přístup do autorizované části portálu online-drazby.cz, povinen uhradit dražební jistotu nejpozději do data uvedeného v dražební vyhlášce a na účet uvedený v dražební vyhlášce a to vše pro danou individuálně určenou dražbu. Uhrazením dražební jistoty se rozumí její připsání na účet uvedený v dražební vyhlášce. Po složení dražební jistoty organizátor zpřístupní Účastníkovi účast v dražbě a zpřístupní mu i elektronickou dražební síň, kde dražba bude probíhat.

Účastník je povinen organizátora a provozovatele aukce informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v registračním formuláři a to neprodleně poté, kdy k takové změně došlo. Účastník však není oprávněn své osobní údaje odstraňovat, uvádět nepravdivé nebo zavádějící údaje. Uživatelské jméno a heslo přidělené organizátorem a provozovatelem dražby nelze po registraci účastníka změnit. V případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti a pravdivosti je organizátor a provozovatel dražby oprávněn vyzvat účastníka k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je provozovatel oprávněn uživatelský účet Účastníka zablokovat. Pokud účastník svou povinnost plynoucí z ustanovení těchto VOP nesplní, je toto porušení organizátorem a provozovatelem aukce považováno za hrubé porušení těchto VOP a organizátor aukce je oprávněn účet účastníka dražby zablokovat uplatňovat po účastníku dražby z jím poskytnuté dražební jistoty smluvní pokutu ve výši aukční jistoty.

Aukce (dražba)

 

1. Dražbu zveřejňuje organizátor dražby na portálu www.online-dražby.cz. Dražba probíhá v předem vymezeném času, v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit podání (příhozy). Vymezený časový úsek stanovený organizátorem dražby je vždy uveden
v dražební vyhlášce. Dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu dražby činí organizátor. Veškeré časové vymezení dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál  www.online-dražby.cz  a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ).

2. Účastníci mohou činit podání (příhozy) v aukci od okamžiku zahájení dražby a to až do skončení dražby, s tím, že termín skončení dražby  je stanoven v dražební vyhlášce. Účastníci jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Účastníci nemohou činit stejné podání. První nejnižší podání (příhoz) musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny. Každé následující podání (příhoz) musí být minimálně navýšeno o minimální podání (příhoz) stanovený v dražební vyhlášce nebo na www.online-dražby.cz obecně stanoveným příhozem, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více účastníky, přihlíží se k podání, které bylo nejdříve přeneseno prostřednictvím sítě elektronických komunikací do systému dražby a tímto systémem zaznamenáno.

3. Po zahájení elektronické dražby se na detailu dražby zobrazuje historie učiněných podání včetně označení účastníků         dražby prostřednictvím jejich identifikátoru, výše dosažené ceny a zbývající doba, během které je možné učinit podání.

4. Dále se v detailu dražby zobrazuje dražební log se zaznamenáním všech, včetně chybových úkonů s přesností na milisekundy.    

5. Při činění podání je účastník dražby před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním           systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním systému.

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání se zobrazují následující výzvy a prohlášení –

V okamžiku, kdy po uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“

V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze učinit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“.

V okamžiku kdy do uplynutí doby, během které lze učinit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „ Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep.“

V okamžiku kdy uplyne doba, během které lze učinit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno

Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně.

Bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí automatický licitátor příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba ukončena.

Systém neprodleně po ukončení elektronické dražby vyhotoví záznam o průběhu elektronické dražby, který obsahuje

Označení předmětu dražby, dražebníka, licitátora a vydražitele

Údaje o provedených elektronických úkonech účastníků dražby a o elektronických úkonech dražebníka včetně elektronických úkonů licitátora.

Čas provedení elektronického úkonu nebo činnosti uvedený s rozlišením na setinu sekundy

Identifikátor osoby, která elektronický úkon provedla nebo činnost elektronického dražebního systému zahájila včetně identifikace její IP (Internet Protocol) adresy,

Záznam o případném chybovém výsledku elektronického úkonu nebo další činnosti elektronického dražebního systému.

Veškerá komunikace mezi účastníky dražby a elektronickým dražebním systémem plyne zabezpečeným (šifrovaným) způsoben pomocí protokolu HTTPS.

Zajišťuje dostatečnou ochranu, zejména před vstupem osob, které k tomu nejsou oprávněny. Autentizace osob je založena na zadání e-mailové adresy a hesla, které je tvořeno sekvencí alespoň minimálně osmi znaků, které musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici – přístupová hesla účastníků dražby jsou uložena v elektronickém dražebním systému pouze v kódované podobě pomocí bezpečného algoritmu typu hash.

Zajišťuje udržování přesného času pomocí pravidelné synchronizace. Časová informace je poskytována zdrojem reprodukujícím světový koordinovaný čas UTC ( Coordinated Universal Time) synchronizace času elektronického dražebního systému s koordinovaným světovým časem se provádí jedenkrát za 24 hodin.

Zaznamenává veškeré elektronické úkony v dražbě s rozlišením na setinu sekundy.

Provádí automatickou aktualizaci údajů na detailu, a to takovým způsobem, aby o provedených změnách, zejména o uskutečněných příhozech, byli účastníci dražby informováni nejpozději do 10 sekund od jejich uskutečnění. Používání elektronického dražebního systému je dostupné běžnými nástroji elektronické komunikace. Pro použití elektronického dražebního systému postačuje aktuálně bezplatně poskytovaná verze internetového prohlížeče bez potřeby instalace speciálních aplikací, s výjimkou běžných rozšíření prohlížeče.  

6. Aukční jistota bude neúspěšným účastníkům dražby vrácena po skončení dražby převodem na jejich bankovní účet uvedeným účastníkem dražby v registračním formuláři.

7. Po skončení dražby bude vítěz organizátorem aukce vyzván k doplacení ceny dosažené v dražbě v termínu shodném s termínem uvedeným v dražební vyhlášce. Neuhradí-li vítěz cenu dosaženou v dražbě ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi dražby smluvní pokutu ve výši dražební jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro úhradu ceny dosažené v dražbě. Organizátor dražby je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení dražební jistoty za organizátorem aukce oproti pohledávce organizátora dražby za vítězem na úhradu smluvní pokuty za nedoplacení ceny dosažené vydražením ve stanoveném termínu. Neuhrazením ceny dosažené v dražbě vítěz dražby zároveň  ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy, na jejímž základě by bylo na vítěze převedeno vlastnické právo k předmětu dražby. V případě, že vítěz uhradí cenu dosaženou v dražbě řádně a včas, bude organizátorem dražby vyrozuměn o této skutečnosti a současně bude vyzván k uzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu. V případě, že vítěz neuzavře s vyhlašovatelem dražby realizační smlouvu ve stanoveném termínu, ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy a je povinen uhradit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve výši dražební jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro uzavření realizační smlouvy. Organizátor dražby je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení dražební jistoty za organizátorem dražby oproti pohledávce organizátora dražby za vítězem na úhradu smluvní pokuty za neuzavření realizační smlouvy ve stanoveném termínu. Rozdíl mezi cenou dosaženou vydražením, kterou vítěz uhradil řádně a včas a jistotou bude vítězi zaslán na bankovní účet, ze kterého byla platba poukázána.

8. Vítěz dražby se stává vlastníkem předmětu dražby s příslušenstvím přináležejícím k předmětu dražby ke dni uzavření realizační smlouvy, případně k jinému okamžiku stanovenému pro převod práva zákonem. Dražební jistota se započítává na cenu určenou nejvyšším podáním. Vítěz bere na vědomí, že pokud nedojde k uzavření realizační smlouvy z důvodů na straně vyhlašovatele, stalo se tak nezávisle na vůli organizátora dražby, a je tedy oprávněn domáhat se případné náhrady škody pouze a jedině po vyhlašovateli dražby.

9. Dražební vyhláška může stanovit podmínky provedení dražby odchylné od ustanovení těchto VOP. V takovém případě mají před VOP přednost ustanovení obsažená v dražební vyhlášce
ke konkrétní aukci.

Libor Suchý